Oldal kiválasztása

TÁJÉKOZTATÓ MUNKAHELYI KAMERÁS MEGFIGYELÉSRŐL

Tájékoztató munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről

Szilfa Étterem

A Bethlen 98 Kft. mint munkáltató a területén üzemeltetett kamerarendszerrel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

 1. Adatkezelő

Cégnév: Bethlen 98 Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.

Adószám: 11557757-2-09

 1. Adatkezelési tevékenység

A munkáltató a 4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4 című székhelyén az alábbi adatkezelési tevékenységet végzi: képfelvétel (videofelvétel) készítése, felhasználása, tárolása.

 1. Adatkezelési tevékenység célja
 • a munkavállalók és a munkáltató személyi és vagyonbiztonságának biztosítása,
 • üzleti titok védelme,
 • a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése.

Adatkezelő által történő kamerás megfigyelésnek nem célja az Mt. 11. § (1) bekezdés szerinti munkáltatói ellenőrzés.

 1. Kezelt személyes adatok köre

A munkavállalók képmása.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti – az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló – jogalap. A munkáltató jogos érdeke a vagyon és az üzleti titok védelme, a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrizhetősége.

Alkotmánybíróság 15/1991. (IV.13.) határozata.

Mt. 10. § (1) bekezdése

Szvtv. 31. § (1) bekezdése

 1. Kamerarendszer üzemeltetésének szabályai

A munkáltató a kamerarendszer üzemeltetése során maximálisan figyelembe veszi és tiszteletben tartja az emberi méltóságot, a munkavállalók személyes jogait. Nem történik megfigyelés olyan helyeken (pl. öltözőhelyiség, étkezőhelyiség, zuhanyzó, illemhely, orvosi szoba, a munkaközi szünet eltöltésére kijelölt hely), ahol a kamerás megfigyelés az emberi méltóságot sértheti. A munkáltató nem helyez el olyan kamerát, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, és amelynek célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolása. A kamerás megfigyelés zártláncú, folyamatos és automatikus kamerarendszer útján történik. A munkáltató a kamerás megfigyelésre vonatkozó jelzést helyez el a munkahelyen. A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 1. Videofelvételek tárolásának helye

Az adatkezelés és a videofelvételek tárolásának helye: a munkáltató telephelyén.

 1. A kihelyezett kamerák felsorolása

Kameraazonosító

Kihelyezett kamerák helye

Megfigyelt terület/kamera látószöge

Szilfákalja utca felőli épületen

bejárat (terasz)

2

Árkád felőli épületen

bejárat

3

Katona Ferenc terem sarka

éttermi rész

4

bejárat fölött

bejárat

5

konyha felső sarka

tálaló pult

6

gazdasági bejárat fölött

bejárat

7

Delicates pénztárgép felett

pénztárgép

8

Épület József Attila utca felőli sarkán

közterület

9

10

személyzeti öltöző bejárata fölött

bjárat

11

Delicates üzlet felső sarka

üzlethelyiség

12

gazdasági bejárat József Attila utca felől

közterület

13

gazdasági bejárat Árkádok felől

közterület

14

iroda felső sarka

iroda helyiség

15

pizzázó terasz felső sarka

terasz

16

közterület bejárat fölött

közterület

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket (fizikai, informatikai védelem és jogosultsági szintek meghatározásával) végzett a személyes adatok védelmében.

Az intézkedések a következő területeket érintik:

 • jogosulatlan hozzáférés a kezelt adatokhoz,
 • az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala,
 • kezelt adatok megváltoztatása,
 • adatveszteség, adatmegsemmisítés.
 1. Videofelvételek megismerésére jogosultak

A felvételek megtekintésére és kezelésére kizárólag a munkáltató kijelölt munkavállalói és a jogszabályban erre feljogosított személyek jogosultak.

A munkáltató által kijelölt, a felvételek megismerésére jogosult személyek:

Név

Munkakör, beosztás

Katona Mariann

ügyvezető

 1. Adattovábbítás, címzettek

Adattovábbítás csak jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben történik, a hatóságok és egyéb szervezetek részére. Harmadik országba és nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.

 1. Adatkezelés (-tárolás) időtartama

Az adatkezelés időtartama legfeljebb a jogszabályokban (így különösen a 2005. évi CXXIII. törvényben) meghatározott időtartam.

 1. A munkavállaló jogai és jogorvoslati lehetőségei

A munkavállalót a kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogosultságok illetik meg, figyelembe véve a GDPR szabályait is:

– kérelmezheti a munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

– kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

– tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

– adathordozhatósághoz való jog.

A munkáltató a munkavállalói kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt a meghozott intézkedésről vagy arról, ha nem tesz intézkedéseket a kérelemmel kapcsolatban.

A munkavállalónak joga van az adatkezeléssel kapcsolatban

– a munkáltató ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni;

– a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt benyújtani [postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu];

– bírósághoz fordulni (az illetékes törvényszék bírálja el az igényt).

A tájékoztatást tudomásul vettem:

Hajdúszoboszló, 2019. október 1.